Skip to main content

ExtraPublishMetadata type

Signature:

export declare type ExtraPublishMetadata = z.infer<
typeof ExtraPublishMetadataSchema
>;