Skip to main content

NFTMetadata type

Signature:

export declare type NFTMetadata = z.output<typeof CommonNFTOutput>;